Decor eclectic, birou Bucuresti 2015

Decor eclectic, birou Bucuresti 2015
Thanks for watching!